Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chuyển đổi định dạng file trực tuyến miễn phí

  • Khởi xướng DuToanXL
  • Ngày gửi
D

DuToanXL

Guest
Hổ trợ các định dạng sau :

Document formats

csv - Comma Separated Values doc - Microsoft Word Document
html - Hypertext Markup Language
mdb - Microsoft Access Database
ods - OpenDocument spreadsheet
pdf - Portable Document Format
rtf - Rich text format
xls - Microsoft Excel Spreadsheet
xml - Extensible Markup Language
doc - Microsoft Word Document html - Hypertext Markup Language
odt - OpenDocument Text Document
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
txt - Text document
docx - Microsoft Word 2007 Document doc - Microsoft Word Document
odt - OpenDocument Text Document
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
txt - Text document
odp - OpenDocument presentation html - Hypertext Markup Language
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ppt - Microsoft Powerpoint Presentation
ps - Postscript document
swf - Macromedia Flash Format File
ods - OpenDocument spreadsheet csv - Comma Separated Values
doc - Portable Network Graphic
html - Hypertext Markup Language
mdb - Microsoft Access Database
pdf - Portable Document Format
rtf - Rich Text format
xls - Microsoft Excel Spreadsheet
xml - Extensible Markup Language
odt - OpenDocument Text Document doc - Microsoft Word Document
html - Hypertext Markup Language
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
txt - Text document
pdf - Portable Document Format doc - Microsoft Word Document
html - Hypertext Markup Language
odt - OpenDocument Text Document
pcx - Paintbrush Bitmap Image
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
rtf - Rich Text Format
txt - Text document
ppt - Microsoft PowerPoint Presentation html - Hypertext Markup Language
odp - OpenDocument presentation
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
swf - Macromedia Flash Format File
pptx - Microsoft PowerPoint 2007 Presentation html - Hypertext Markup Language
odp - OpenDocument presentation
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ppt - Microsoft PowerPoint Presentation
ps - Postscript document
swf - Macromedia Flash Format File
ps - Postscript document bmp - Windows bitmap
gif - Compuserve graphics interchange
jpg - JPEG compliant image
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format
pub - Microsoft Publisher doc - Microsoft Word Document
html - Hypertext Markup Language
odt - OpenDocument Text Document
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
rtf - Rich Text Format
txt - Text document
rtf - Rich Text Format doc - Microsoft Word Document
pcx - Paintbrush Bitmap Image
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
txt - Text document
wpd - Wordperfect Document doc - Microsoft Word Document
odt - OpenDocument Text Document
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
txt - Text document
wps - Microsoft Works Document doc - Microsoft Word Document
odt - OpenDocument Text Document
pcx - Paintbrush Bitmap Image
pdf - Portable Document Format
png - Portable Network Graphic
ps - Postscript document
txt - Text document
xls - Microsoft Excel Spreadsheet csv - Comma Separated Values
html - Hypertext Markup Language
mdb - Microsoft Access Database
ods - OpenDocument spreadsheet
pcx - Graphics format
pdf - Portable Document Format
ps - Postscript document
rtf - Rich text format
xml - Extensible Markup Language
xlsx - Microsoft Excel 2007 Spreadsheet csv - Comma Separated Values
html - Hypertext Markup Language
mdb - Microsoft Access Database
ods - OpenDocument spreadsheet
pcx - Graphics format
pdf - Portable Document Format
ps - Postscript document
rtf - Rich text format
xls - Microsoft Excel Spreadsheet
xml - Extensible Markup Language


Image formats

bmp - Windows bitmap gif - Compuserve graphics interchange
ico - Windows Icon
jpg - JPEG compliant image
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic
ps - Postscript document
png - Portable Network Graphic
tga - Truevision Targa Graphic
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format
wbmp - Wireless Bitmap File Format
gif - Compuserve graphics interchange bmp - Windows bitmap
jpg - JPEG compliant image
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic
ps - Postscript document
png - Portable Network Graphic
tga - Truevision Targa Graphic
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format
wbmp - Wireless Bitmap File Format
jpg - JPEG compliant image bmp - Windows bitmap
gif - Compuserve graphics interchange
ico - Windows Icon
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic
ps - Postscript document
png - Portable Network Graphic
tga - Truevision Targa Graphic
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format
wbmp - Wireless Bitmap File Format
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic bmp - Windows bitmap
gif - Compuserve graphics interchange
ico - Windows Icon
jpg - JPEG compliant image
ps - Postscript document
png - Portable Network Graphic
tga - Truevision Targa Graphic
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format
wbmp - Wireless Bitmap File Format
png - Portable Network Graphic bmp - Windows bitmap
gif - Compuserve graphics interchange
ico - Windows Icon
jpg - JPEG compliant image
ps - Postscript document
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic
tga - Truevision Targa Graphic
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format
wbmp - Wireless Bitmap File Format
tga - Truevision Targa Graphic bmp - Windows bitmap
gif - Compuserve graphics interchange
ico - Windows Icon
jpg - JPEG compliant image
ps - Postscript document
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic
png - Portable Network Graphic
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format
wbmp - Wireless Bitmap File Format
tiff - Tagged image file format bmp - Windows bitmap
gif - Compuserve graphics interchange
ico - Windows Icon
jpg - JPEG compliant image
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic
ps - Postscript document
png - Portable Network Graphic
tga - Truevision Targa Graphic
thumbnail - Thumbnail image
wbmp - Wireless Bitmap File Format
wbmp - Wireless Bitmap File Format bmp - Windows bitmap
gif - Compuserve graphics interchange
ico - Windows Icon
jpg - JPEG compliant image
ps - Postscript document
pcx - PC Paintbrush Bitmap Graphic
png - Portable Network Graphic
tga - Truevision Targa Graphic
thumbnail - Thumbnail image
tiff - Tagged image file format

Music formats

aac - Advanced Audio Coding File ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
m4a - MPEG-4 Video File
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wma - Windows media file
ac3 - AC3 Audio File aac - Advanced Audio Coding File
mp3 - Compressed audio file
m4a - Compressed video file
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
flac - Free Lossless Audio Codec aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
mp3 - Compressed audio file
m4a - Compressed video file
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
m4a - Compressed video file aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wma - Windows media file
mp3 - Compressed audio file aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
m4a - MPEG-4 Video File
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wma - Windows media file
ra - RealMedia Streaming Media aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
m4a - MPEG-4 Video File
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wma - Windows media file
ram - RealMedia Metafile aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
m4a - MPEG-4 Video File
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wma - Windows media file
wav - Windows audio file aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
m4a - MPEG-4 Video File
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wma - Windows media file
wma - Windows media file aac - Advanced Audio Coding File
m4a - Compressed video file
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file

Video formats


3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
ipod - MPEG-4 Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
avi - Windows video file
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
flv - Flash video
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
gvi - Google video file aac - Advanced Audio Coding File
avi - Windows video file
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
m4v - MPEG-4 Video File
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
mov - Apple QuickTime Movie 3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
mpg - Moving Picture Experts Group File
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
rm - RealMedia Streaming Media 3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
rmvb - RealVideo Variable Bit Rate File
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
vob - DVD Video Movie File
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
gif - Graphic Interchange Format
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file
wmv - Windows Media Video
3gp - 3GPP Multimedia File
aac - Advanced Audio Coding File
ac3 - AC3 Audio File
avi - Windows video file
flac - Free Lossless Audio Codec
flv - Flash Video
iphone - MPEG-4 (H264) Video File
ipod - MPEG-4 Video File
mov - Apple QuickTime Movie
mp3 - Compressed audio file
mp4 - MPEG-4 Video File
mpg - Moving Picture Experts Group File
ogg - Ogg Vorbis Compressed Audio File
wav - Windows audio file


Compressed formats


To format
7z - 7-Zip Compressed File tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
cab - Cabinet File
lzh - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File 7z - 7-Zip Compressed File
cab - Cabinet File
lzh - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
cab - Cabinet File 7z - 7-Zip Compressed File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
lzh - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
lzh - Compressed Archive File 7z - 7-Zip Compressed File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
cab - Cabinet File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
rar - WinRAR Compressed Archive 7z - 7-Zip Compressed File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
cab - Cabinet File
lzh - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File 7z - 7-Zip Compressed File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
cab - Cabinet File
lzh - Compressed Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive 7z - 7-Zip Compressed File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
cab - Cabinet File
lzh - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive
7z - 7-Zip Compressed File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
cab - Cabinet File
lzh - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
zip - Compressed Archive File
zip - Compressed Archive File
7z - 7-Zip Compressed File
tar.bz2 - Bzip 2 UNIX Compressed File
cab - Cabinet File
lzh - Compressed Archive File
tar - Tape Archive File
tar.gzh - Gzip Compressed Archive
yz1 - DeepFreezer Compressed Archive

Địa chỉ :
http://www.zamzar.com/
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom