Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Thành viên đã xem (Total:0)

tvhphonui

Thành viên có triển vọng
#1
Cho em hỏi thời gian thẩm định, thời gian phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư nhóm C, B đi các anh, chị
 

tieumaipt

Thành viên rất triển vọng
#2
Thời gian thẩm định dự án không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B;

Thời gian thẩm định dự án không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;
 

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
#3
Cho em hỏi thời gian thẩm định, thời gian phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư nhóm C, B đi các anh, chị
Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Điều 26. Thời gian thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và cơ quan gửi kết quả thẩm định

1. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C kể từ ngày Thường trực Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia: không quá 60 ngày;

b) Chương trình mục tiêu: không quá 45 ngày;

c) Dự án nhóm A: không quá 45 ngày;

d) Dự án nhóm B: không quá 30 ngày;

đ) Dự án nhóm C: không quá 20 ngày.

2. Thời gian thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư chương trình, dự án kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu: không quá 40 ngày;

b) Dự án nhóm A: không quá 30 ngày;

c) Dự án nhóm B và nhóm C: không quá 15 ngày.

3. Thời gian thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này chỉ áp dụng đối với khâu thẩm định để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.

Thời gian thẩm định nội bộ ở các Bộ, ngành trung ương và địa phương do người đứng đầu Bộ, ngành trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.