BB codes

 • [B], [I], [U], [S] - bold, Italic, Underline, Struck-through

  Applies basic formatting to the wrapped text.
  Ví dụ:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Hiển thị:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [BGCOLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Background Color, Màu chữ, Font, Size

  Applies advanced formatting to the wrapped text.
  Ví dụ:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is text with [BGCOLOR=#ffaaaa]red[/BGCOLOR] and [BGCOLOR=#aaaaff]blue[/BGCOLOR] background.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=9]big[/SIZE] text.
  Hiển thị:
  This is red and blue text.
  This is text with red and blue background.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [SUB], [SUP] - Subscript, Superscript

  Offset wrapped text.
  Ví dụ:
  This text contains [SUB]subscript[/SUB].
  This text contains [SUP]superscript[/SUP].
  Hiển thị:
  This text contains subscript.
  This text contains superscript.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Chèn liên kết tại Ký tự được bao quanh.
  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Chèn liên kết cho trang web hoặc địa chỉ email cho vùng chọn.
  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Hiển thị:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.
  Ví dụ:
  [USER=1]Tên tài khoản[/USER]
  Hiển thị:
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng vùng chọn như là 1 liên kết
  Ví dụ:
  [IMG]https://giaxaydung.vn/styles/gxd/gxd/logo.gif[/IMG]
  Hiển thị:
  logo.gif
 • [MEDIA=Trang] - Video đã nhúng

  Chèn video, flash đa phương tiện từ trang web được phép vào nội dung bài viết. Bạn nên dùng nút MEDIA ở thanh công cụ soạn thảo của diễn đàn.
  Approved sites: Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, TikTok, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Hiển thị:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Hiển thị kiểu danh sách dấu chấm hoặc số.
  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Hiển thị:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT], [JUSTIFY] - Text alignment

  Thay đổi kiểu căn lề của vùng chữ được chọn.
  Ví dụ:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  [JUSTIFY]This is a justified text block with a long content to demonstrate the justification.[/JUSTIFY]
  Hiển thị:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
  This is a justified text block with a long content to demonstrate the justification.​
 • [QUOTE] - Quoted Text

  Hiển thị ký tự đã được trích từ nguồn khác. Bạn có thể đặt tên của nguồn.
  Ví dụ:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Hiển thị:
  Quoted text
  A person nói:
  Something they said
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Hiển thị:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Ví dụ:
  This is a [ISPOILER]Simple spoiler[/ISPOILER].
  This is a [ISPOILER=Spoiler]with a title[/ISPOILER].
  Hiển thị:
  This is a Simple spoiler .
  This is a with a title .
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Programming Code Display

  Hiển thị ký tự dưới dạng một số ngôn ngữ lập trình.
  Ví dụ:
  [CODE]General
  code[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Hiển thị:
  Mã:
  General
  code
  PHP:
  echo $hello . 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Ví dụ:
  Inline code sections [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections [ICODE=rich]is [COLOR=red]also[/COLOR] [U]supported[/U][/ICODE].
  Hiển thị:
  Inline code sections are a convenient way of displaying code inline.

  Rich formatting within inline code sections is also supported.
 • [TABLE], [TR], [TH], [TD] - Tables

  Use [TR] tags to start new rows inside a table tag. Use [TD] tags to start new cells inside row tags. Use [TH] to start new table header cells inside table rows.
  Ví dụ:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Cell 1 1[/TD]
  [TD]Cell 1 2[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Cell 2 1[/TD]
  [TD]Cell 2 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Hiển thị:

  Header 1

  Header 2

  Cell 1 1

  Cell 1 2

  Cell 2 1

  Cell 2 2

 • [TH=vertical align], [TD=vertical align] - Tables (Advanced)

  Changes vertical align of table cells and table header cells.
  Ví dụ:
  [TABLE][TR]
  [TD]1
  2
  3[/TD][TD=top]Top[/TD]
  [TD=middle]Middle[/TD]
  [TD=bottom]Bottom[/TD]
  [/TR][/TABLE]
  Hiển thị:

  1
  2
  3

  Top

  Middle

  Bottom

 • [TABLE=class] - Tables (Advanced)

  Changes the appearance of tables depending on the classes chosen. Multiple classes can be used, separated by a space.
  Ví dụ:
  [TABLE=nofullwidth]
  [TR][TD]A table that is not full width[/TD][/TR][/TABLE]

  [TABLE=center-nofullwidth]
  [TR][TD]A centered table.[/TD][/TR][/TABLE]

  [TABLE=right-nofullwidth]
  [TR][TD]A right aligned table.[/TD][/TR][/TABLE]

  [TABLE=noborder]
  [TR][TD]A table with no border.[/TD][/TR][/TABLE]

  [TABLE=nobackground]
  [TR][TD]A table that[/TD][/TR][TR][TD]doesn't color rows differently[/TD][/TR][/TABLE]

  [TABLE=collapse]
  [TR][TD]A table that[/TD][TD] has non-equal width columns.[/TD][/TR][/TABLE]
  Hiển thị:

  A table that is not full width  A centered table.  A right aligned table.  A table with no border.  A table that

  doesn't color rows differently  A table that

  has non-equal width columns.

 • [INDENT] - Text Indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Ví dụ:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Hiển thị:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Ví dụ:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Hiển thị:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment Insertion

  Chèn một file đính kèm vào vị trí được chọn trong bài. Nếu file đính kèm là một ảnh, thì có lựa chọn chèn một hình nhỏ hoặc là ảnh với kích thước gốc. Việc chèn ảnh rất đơn giản với một nút bấm sẽ hiện ra sau khi up ảnh.
  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Full Size: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Hiển thị:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [HIDE], [HIDEREPLY], [HIDETHANKS], [HIDEPOSTS], [HIDEREPLYPOSTS] - Hide content from users

  Hide content from users depending on various circumstances. [HIDEREPLY] - Hides content until user has replied to the subject. [HIDETHANKS] - Hides content until user has liked the content. [HIDEREPLYTHANKS] - Hides content until user has replied to the subject or liked the content. [HIDEPOSTS] - Hides content until user has a certain number of posts. [HIDE] - Works like [HIDETHANKS].
  Ví dụ:
  [HIDE]You can view this content.[/HIDE]
  [HIDEREPLY]You can view this content.[/HIDEREPLY]
  [HIDETHANKS]You can view this content.[/HIDETHANKS]
  [HIDEREPLYTHANKS]You can view this content.[/HIDEREPLYTHANKS]
  [HIDEPOSTS]You can view this content.[/HIDEPOSTS]
  Hiển thị:
  You need to like this in order to view this content.
  You need to reply to this in order to see this content.
  You need to like this in order to view this content.
  You need to like or reply to this in order to see this content.
  You are not allowed to view this content.
Top