phân tích vật tư

  1. P

    Lỗi phần mềm Quyết toán GXD phần đơn giá bổ sung ở PL 03a có giá trị âm

    Trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu nguyên nhân cột đơn giá bổ sung bị âm ở sheet PL03a khi dùng phần mềm Quyết toán GXD với hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Lỗi này xảy ra với hợp đồng đơn giá điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh đơn giá trực tiếp thanh toán: Khi tạo biểu giá hợp đồng...
Top