Chia sẻ cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh

saielight

Thành viên cực kỳ nhiệt tình
Tham gia
12/4/17
Bài viết
392
Điểm tích cực
4
Điểm thành tích
16
Tuổi
31
Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng anh là một kiến thức căn bản không phải bạn nào cũng nắm được. ELIGHT nhận thấy có một số bạn học anh văn đã lâu những vẫn gặp khó khăn trong phân biệt loại từ. Việc nắm vững những kiến thức căn bản chính là tiền đề giúp bạn có thể học anh ngữ hiệu quả. Hãy cùng ELIGHT tổng hợp cách phân biệt loại từ và cách sử dụng chúng như thế nào nhé.
Xem thêm: tất cả các từ vựng trong tiếng anh
Danh từ (nouns)
Danh thường được đặt tại những vị trí sau
Đứng đầu câu, Làm chủ ngữ của câu và sau trạng ngữ chỉ thời gian
VD: Physical is the subject I like best.
Sau tính từ, sở hữu cách
VD: He is a good teacher. (Good : tính từ)
Làm tân ngữ đứng sau động từ
VD: We like English.
Sau “enough”
VD: She didn’t have enough money to buy that TV.
Sau mạo từ a, an, the hoặc this, that, these, those, every, each, both, no, any, some, few, a few, little, a little,…..
VD: This film is an interesting film.
Sau giới từ: in, on, of, bottom, with, under, about, at……
VD: Hoang is good at Math.
Nhận biết bằng hậu tố danh từ
Danh từ thường kết thúc bằng các hậu tố sau: -tion/-ation, -ment, -er, -or, -ant,-ship, -ism, -ity, -ness, -ing, -age….
VD: distribution,construction, development, doctor , actor, accountant, teaching, studying, teenage, relationship, shoolarship, socialism, ability,equality , kindness , safety, happiness, importance………..
Tính từ (adjectives)
Tính từ thường đặt ở các vị trí sau:
Đứng trước danh từ: Adj + N
VD: My Tam is a famous singer. (Trước danh từ singer)
Sau những động từ liên kết: tobe/feel/taste/look/keep/get/seem/appear + adj
Ex: She is beautiful
Ngan seems tired now.
Bài viết liên quan: kinh nghiệm học từ vựng tiếng anh
Sau “ too”
VD:This coffee is too hot for her to drink
Trước “enough”: (adj + enough)
VD: This coffee is hot enough for me to drink.
Trong cấu trúc so…that: (so + adj + that)
VD: The weather was so bad that I decided to stay at home
Dùng trong câu so sánh
VD: Fish is more expensive than meat.
Trong câu cảm thán:( How +adj + S + V/ What + (a/an) + adj + N)
VD: What a beautiful day!
Nhận biết bằng hậu tố tính từ
Tính từ thường được kết thúc bằng các hậu tố sau:-ish, -ful, -less, -ly, -al, -ble, -ive, -ous, -ing, -y, -like, -ic, -ed,
Ex: selfish, foolish, helful,useful, beautiful, harmful,express, homeless,friendly, lonely, national, Special , acceptable, impossible, active, attractive, famous, dangerous, rainy,sandy, childlike, scientific, specific, interested, excited, interesting, exciting
Trạng từ (adverbs)
Trạng từ thường đặt ở những vị trí sau:
Trước động từ thường
Đặc biệt là sau các trạng từ chỉ tàn suất: usually, often, always, seldom,reraly….
VD: I often get up at 7 A.m .
Ở giữa trợ động từ và động từ thường
VD: I have just met her.
Sau động từ tobe
VD: She is very beautiful.
Sau “too”: (too + adv)
VD: Lan speaks too quickly.
Trước “enough” : (động từ thường + adv + enough)
VD: Lan speaks slowly enough for us to understand.
Cấu trúc so….that: (so + adv + that)
VD: Jack drove so fast that no one could caught him up.
Đứng cuối câu
VD: The teacher told me to speak in slowly.
Trạng từ cũng đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu được ngăn cách bằng dấu “,” với các thành phần khác
VD Last week, I came back my home country
Nhận biết bằng hậu tố trạng từ
Trạng từ thường được thành lập từ cách thêm đuôi “ly” vào tính từ
VD: carefully, badly, beautifully, usefully, bly….
Lưu ý: Một số trạng từ đặc biệt không theo quy luật đó: good/ well, ill/ ill, fast/ fast.
Động từ (verbs)
Vị trí của động từ trong câu rất dễ nhận biết vì nó thường đặt sau chủ ngữ
VD: My family has six people.
Xem thêm: học từ vựng tiếng anh giao tiếp hàng ngày
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top