Civil engineering drawing - Bản vẽ xây dựng - đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng và tiếng Anh chuyên ngành

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.047
Điểm tích cực
6.346
Điểm thành tích
113
LỚP HỌC ĐỌC BẢN VẼ, BÓC KHỐI LƯỢNG VÀ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KHỐI LƯỢNG, DỰ TOÁN ONLINE

Lục trong máy tính, tôi tìm được quyển Civil Engineering Drawing, dành cho sinh viên năm hai ngành Cấp thoát nước tại một trường đại học ANDHRA PRADESH (Google cho biết đây là 1 bang của Ấn Độ).

Tôi chợt nảy ra ý, sẽ thu xếp thời gian dịch dần đưa lên diễn đàn, để song ngữ. Các bạn học viên của tôi có thể cùng lúc học 2 thứ: 1. Đọc bản vẽ, bóc khối lượng và tiếng Anh chuyên ngành khối lượng, dự toán online, không chỉ vậy - có thể tôi sẽ dạy thêm các bạn 1 thứ nữa đó là AutoCad để thể hiện các bản vẽ và phần bài tập.

Tôi đang tràn đầy nhiệt huyết để đào tạo các bạn học viên thành các Kỹ sư QS, Kỹ sư định giá hàng đầu, văn võ song toàn. Mời các bạn chú ý nhé và kiên trì đi theo nhé.

CONTENTS
ChapterNo.ChươngName of the chapterTên chươngNo. periods

Số tiết
Pg. No.

Trang

[TD="align: center"]

 

[TD="align: center"]
[/TD]

 

[TD="align: center"]
[/TD]

 

[TD="align: center"]
[/TD]

 

[/TD]

[TD="align: center"]1.

[/TD]

Conventional Signs, Doors, Windows, Footings
Các ký hiệu thông dụng, cửa, cửa sổ, móng

[TD="align: center"]25

[TD="align: center"]1[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]2.

[/TD]

Building Drawing
Bản vẽ xây dựng

[TD="align: center"]60

[TD="align: center"]12[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]3.

[/TD]

Detailed Drawings of Water Supply and Drainage Connections to Building
Bản vẽ chi tiết hệ thống cấp thoát nước trong công trình

[TD="align: center"]15

[TD="align: center"]28[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]4.

[/TD]

Layout of Various Water Supply and Sanitary Fittings in Bath and W.C
(Một số) Sơ đồ cấp nước các loại và các phụ kiện vệ sinh ở Phòng tắm và vệ sinh

[TD="align: center"]10

[TD="align: center"]33[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]5.

[/TD]

Overhead Tank
Bể nước bồn (tạm dịch)

[TD="align: center"]05

[TD="align: center"]37[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]6.

[/TD]

Septic Tank, Manhole and Dispersion Trench
Bể tự hoại, hố ga và rãnh xả (tạm dịch)

[TD="align: center"]15

[TD="align: center"]40[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]7.

[/TD]

Layout Sketch of Water Purification Plant
Sơ đồ bố trí nhà máy lọc nước

[TD="align: center"]05

[TD="align: center"]48[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]8.

[/TD]

Layout Sketch of Sewage Treatment Plant
Sơ đồ bố trí nhà máy xử lý nước

[TD="align: center"]05

[TD="align: center"]51[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]9.

[/TD]

Tracing and Preparation of Ammonia Prints
Chuẩn bị và xử lý amoniac phát ra

[TD="align: center"]20

[TD="align: center"]54[/TD]
[/TD]

[TD="align: center"]

[/TD]

TOTAL PERIODS TỔNG THỜI GIAN

[TD="align: center"]160

[TD="align: center"][/TD]
[/TD]Xin kính nhờ các cao nhân chuyên ngành nước góp ý dùm thuật ngữ chuyên ngành. Thanks.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.047
Điểm tích cực
6.346
Điểm thành tích
113
EXERCISE - BÀI TẬP
List of practicals - Danh mục các bài thực hành (với phân tích và bản vẽ thực hành)
Practical no.
name of the practical pageno.

[TD="align: center"]

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]
[TD="align: center"]

[/TD]

[TD="align: center"]1[/TD]

Engg. Materials symbols
Ký hiệu vật liệu

[TD="align: center"]3[/TD]

[TD="align: center"]2[/TD]

Water supply and sanitary fixtures symbols
Các ký hiệu phụ kiện cấp và thoát nước

[TD="align: center"]4[/TD]

[TD="align: center"]3[/TD]

Electrical installations symbols
Ký hiệu lắp đặt điện

[TD="align: center"]5[/TD]

[TD="align: center"]4[/TD]

Fully panelled door
Hệ khuôn cửa đôi (tạm dịch)

[TD="align: center"]9[/TD]

[TD="align: center"]5[/TD]

Fully panelled window
Hệ khuôn cửa sổ đôi (tạm dịch)

[TD="align: center"]10[/TD]

[TD="align: center"]6[/TD]

Isolated R.C.C. Square footing
Đổ bê tông R.C.C móng đơn vuông

[TD="align: center"]10[/TD]

[TD="align: center"]7[/TD]

Cross section of load bearing wall
Mặt cắt của tường chịu lực

[TD="align: center"]11[/TD]

[TD="align: center"]8[/TD]

Single room building
Công trình nhà một phòng đơn

[TD="align: center"]16[/TD]

[TD="align: center"]9[/TD]

Two room building
Nhà hai phòng

[TD="align: center"]19[/TD]

[TD="align: center"]10[/TD]

Residential building – I
Nhà chung cư - I

[TD="align: center"]21[/TD]

[TD="align: center"]11[/TD]

Single bedroom house
Nhà một phòng ngủ

[TD="align: center"]23[/TD]

[TD="align: center"]12[/TD]

Residential building – II
Nhà chung cư - II

[TD="align: center"]25[/TD]

[TD="align: center"]13[/TD]

Two storeyed building
Công trình nhà 2 tầng

[TD="align: center"]26[/TD]

[TD="align: center"]14[/TD]

Layout and section of water supply and drainage connections to a building
Sơ đồ và mặt cắt hệ thống cấp nước và thoát nước trong một công trình

[TD="align: center"]32[/TD]

[TD="align: center"]15[/TD]

Layout of water supply in single storey building
Sơ đồ cấp nước trong công trình một tầng

[TD="align: center"]34[/TD]

[TD="align: center"]16[/TD]

Layout of drainage system in multi storeyed building
Sơ đồ hệ thống thoát nước trong công trình cao tầng (nhiều tầng)

[TD="align: center"]36[/TD]

[TD="align: center"]16[/TD]

Overhead tank
Bể nước bồn (tạm dịch)

[TD="align: center"]39[/TD]

[TD="align: center"]17[/TD]

Septic tank for 10 users
Bể tự hoại (công suất) cho 10 người

[TD="align: center"]43[/TD]

[TD="align: center"]18[/TD]

Septic tank for 50 users
Bể tự hoại (công suất) cho 50 người

[TD="align: center"]43[/TD]

[TD="align: center"]19[/TD]

Dispersion trench
Hệ cống, rãnh xả

[TD="align: center"]45[/TD]

[TD="align: center"]20[/TD]

Drop manhole
Hố ga chuyển bậc (tạm dịch)

[TD="align: center"]47[/TD]

[TD="align: center"]21[/TD]

Typical layout of water treatment works
Sơ đồ điển hình hệ thống xử lý nước (sạch)

[TD="align: center"]50[/TD]

[TD="align: center"]22[/TD]

Layout of sewage treatment plant
Sơ đồ nhà máy xử lý nước thải

[TD="align: center"]53[/TD]

 
  • Like
Các tương tác: huyxp

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.047
Điểm tích cực
6.346
Điểm thành tích
113
CHAPTER 1 - CHƯƠNG 1
CONVENTIONAL SIGNS, DOORS, WINDOWS, FOOTINGS

CÁC KÝ HIỆU THÔNG DỤNG, CỬA, CỬA SỔ, MÓNG

INTRODUCTION: GIỚI THIỆU
Drawing is the language of engineers. An engineer must be well conversant with drawings. Drawings represent reduced shape of structure and the owner will be able to see what is going to happen.
Bản vẽ là ngôn ngữ của các kỹ sư. Một kỹ sư phải thành thạo với các bản vẽ. Bản vẽ đại diện cho hình ảnh thu nhỏ của kết cấu và người chủ có thể (dựa vào đó) xem những gì sẽ xảy ra.

Drawings are prepared as per the requirements of owner. In case of public buildings, the functional aspects are studied and accordingly the drawings are prepared as per recommendations laid down in National Building Code (N.B.C) or as per Indian Standard specifications. Any modifications like additions or omissions can be suggested from a study of the drawings before actual construction of the structure is started.
Bản vẽ được lập ra theo yêu cầu của chủ sở hữu (chủ công trình, chủ đầu tư). Trường hợp các công trình công cộng, khía cạnh công năng được nghiên cứu theo bản những khuyến cáo của Luật xây dựng quốc gia (NBC) hoặc là chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn Ấn Độ. Bất kỳ sửa đổi như bổ sung hoặc chỉnh sửa sai sót có thể được đề xuất từ một nghiên cứu các bản vẽ trước khi bắt đầu thi công xây dựng kết cấu công trình.

Drawings provide a language with specific data to Architects, Engineers and workmen at the site to construct the structure accordingly. In case of public buildings or any other civil engineering works, it is essential to work out different items of construction with their quantities for estimating the total cost of construction project. For this purpose, drawings of different parts and different views are essential so that the approval of work from the sanctioning authority can be obtained.
Các bản vẽ cung cấp một ngôn ngữ với các dữ liệu xác định để các Kiến trúc sư, Kỹ sư và công nhân [xây dựng] làm việc ở công trường để thi công các kết cấu, bộ phận công trình cho phù hợp.
Đối với các công trình công cộng hoặc bất kỳ công trình phục vụ dân sinh nào, cần phải dự kiến danh mục các hạng mục công việc khác nhau tương ứng là khối lượng để lập dự toán chi phí của dự án xây dựng. Vì mục đích này, các bản vẽ của các bộ phận khác nhau và các góc nhìn khác nhau (để xác định, kiểm tra và chấp thuận khối lượng) là rất cần thiết để có thể có được sự chấp thuận từ cấp có thẩm quyền.


Further, the detailed drawings form an essential contract documents, when the work is handed over to a contractor. Hence it is necessary to prepare detailed drawings, which will inform the contractor, the exact information, which he needs during the construction of different items of work. Drawings, thus prepared should be carefully even after the completion of work. Thus, it becomes assess the possibility of further vertical expansion by referring to the foundation details initially provided.
Ngoài ra, các bản vẽ chi tiết là yếu tố quan trọng góp phần tạo thành hồ sơ hợp đồng, khi công việc được giao cho một nhà thầu. Do đó cần chuẩn bị các bản vẽ chi tiết, thông tin này sẽ thông báo cho nhà thầu, thông tin chính xác mà anh ta cần trong quá trình xây dựng các hạng mục công việc khác nhau. Bản vẽ, do đó cần chuẩn bị cẩn thận ngay cả sau khi hoàn thành công việc. Vì vậy, nó trở thành (cơ sở) để đánh giá khả năng mở rộng theo chiều dọc bằng cách tham khảo các chi tiết nền tảng ban đầu được cung cấp.

REQUIREMENTS OF GOOD DRAWING: YÊU CẦU [CẦN ĐÁP ỨNG] CỦA BẢN VẼ [CÓ CHẤT LƯỢNG] TỐT:

1. Drawing should be clear, simple and clean
1. Bản vẽ phải rõ ràng, đơn giản và sạch sẽ

2. Should agree with the actual measurements by the accurately drawn scaled measurements.
2. Nên phù hợp với các phép đo thực tế với việc sử dụng tỷ lệ chính xác.

3. Exact information should be provided in order to carry out the work at site without scaling for missing measurements.
3. Cung cấp chính xác các thông tin theo trình tự thực hiện công việc trên công trường mà không cần phải đo tỷ lệ [để quy đổi] cho các kích thước bị thiếu.

4. Only minimum notes to support the drawings should be indicated in the drawings.
4. Chỉ các ghi chú tối thiểu để hỗ trợ thêm các [thông tin] bản vẽ được thể hiện trong bản vẽ.

5. Sufficient space should be provided between the views so as to mark the dimensions without crowding.
5. Không gian [tổ chức bản vẽ] được bố trí giữa các góc nhìn [trên bản vẽ] hiệu quả đủ để ghi các kích thước mà không quá dày.

Lớp Kỹ sư QS GXD (Kỹ sư Khối lượng) liên tục khai giảng tại GXD JSC. Liên hệ Ms Thu An 0985 099 938 để biết thêm chi tiết và ghi danh khóa học.
 

hoangvankhue

Thành viên mới
Tham gia
14/8/09
Bài viết
2
Điểm tích cực
0
Điểm thành tích
1
mình thấy có nơi dậy trực tuyến, sao "giaxaydung" không thấy dậy trực tuyến nhỉ
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top