Cơ sở dữ liệu lập dự toán - Estimating database

Bạn có biết vì sao phải sử dụng cơ sở dữ liệu lập dự toán?

  • Tôi không biết, chưa tìm hiểu về vấn đề này.

    Votes: 0 0,0%
  • Tôi sử dụng phần mềm có sẵn, họ có trách nhiệm cập nhật, tôi không quan tâm về CSDL.

    Votes: 0 0,0%

  • Tổng số người bình chọn
    4

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.047
Điểm tích cực
6.346
Điểm thành tích
113
Do you know why we need to use estimating database? Bạn có biết vì sao phải sử dụng cơ sở dữ liệu lập dự toán?

Construction cost estimating requires a lot of data on building elements, material, equipment, labor, and other related information. These data need to be organized in a way that they can be easily accessed. One way to solve the problem is to use a database for storage of the data.
Lập dự toán công trình cần sử dụng nhiều dữ liệu về các yếu tố xây dựng, vật liệu, thiết bị, lao động, và các thông tin khác có liên quan. Những dữ liệu này cần phải được tổ chức theo mô hình để có thể dễ dàng truy cập. Một cách để giải quyết vấn đề là sử dụng một cơ sở dữ liệu để lưu trữ các dữ liệu.

A database is a storage facility or a collection of related records or documents. Databases are designed, built, and populated with data for a specific purpose and has an intended group of users and some applications in which these users are interested.
Cơ sở dữ liệu là một phương tiện lưu trữ hoặc một tập hợp các bản ghi hoặc tài liệu có liên quan. Cơ sở dữ liệu được thiết kế, xây dựng, và phân phối cho các mục đích cụ thể và đáp ứng một nhóm các mong muốn của người sử dụng và các ứng dụng mà người sử dụng quan tâm.

The estimating software designed for visual estimating adopts database technology to store all the information necessary for estimating. The cost estimating database will also be used to store new estimate information. This topic will discuss why databases are used, database models especially the relational model, and how the estimating database used in estimating software was designed.
Cơ sở dữ liệu của Phần mềm dự toán được thiết kế để lưu trữ toàn bộ những thông tin cần thiết cho công việc lập dự toán. Cơ sở dữ liệu dự toán cũng được sử dụng để lưu trữ thông tin dự toán mới. Chủ đề này sẽ thảo luận về lý do tại sao cần sử dụng cơ sở dữ liệu, các mô hình cơ sở dữ liệu, đặc biệt là mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và cơ sở dữ liệu trong phần mềm dự toán đã được thiết kế như nào.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top