Hỏi về điều chỉnh dự án khi vượt Tổng mức đầu tư dự án <15 tỷ

trungle410

Thành viên có triển vọng
Các bác cho em hỏi. Trước khi ra Quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật có phải ra Quyết đinh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư không. Em xin cảm ơn.
 

sportman

Thành viên có triển vọng
Các bác cho em hỏi. Trước khi ra Quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật có phải ra Quyết đinh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư không. Em xin cảm ơn.
 

sportman

Thành viên có triển vọng
Dự án sử dụng vốn đầu tư công, trường hợp đề nghị tăng tổng mức đầu tư quy trình bạn phải làm: báo cáo đề xuất chủ trương điều chỉnh cho phần tăng TMĐT -> thẩm định nguồn vốn cho phần tăng -> quyết định PD chủ trương điều chỉnh cho phần tăng TMĐT-> lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án (hoặc BC KTKT).
 

trungle410

Thành viên có triển vọng
Theo điều 34 nghị định 136/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

Điều 34. Trình tự, nội dung lập, thẩm định, quyết định đầu tư điều chỉnh chương trình, dự án


1. Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư điều chỉnh chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 46 của Luật Đầu tư công.

2. Chủ chương trình, chủ đầu tư dự án:

a) Tổ chức đánh giá toàn bộ tình hình thực hiện chương trình, dự án đầu tư công đến thời điểm đề xuất điều chỉnh; báo cáo kết quả đánh giá chương trình, dự án đầu tư công đến cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư;

b) Giao cơ quan chuyên môn lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công. Báo cáo điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công phải nêu rõ những lý do phải điều chỉnh; phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả tài chính (nếu có) do việc điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công mang lại;

c) Tổ chức thẩm định nội bộ việc điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công, bao gồm thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong trường hợp có điều chỉnh tăng quy mô làm tăng tổng mức đầu tư;

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định theo quy định tại Điểm c Khoản này, hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công. Riêng trong trường hợp điều chỉnh chương trình, dự án có điều chỉnh tổng mức đầu tư:

- Chủ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và người đứng đầu Bộ, ngành trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước của Bộ, ngành trung ương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

- Chủ chương trình mục tiêu và chủ đầu tư dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư gửi cơ quan có thẩm quyền Báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định theo quy định tại Điểm d Khoản này, hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chương trình, dự án theo ý kiến thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương trình, dự án.

3. Cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chương trình, dự án phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều này và thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 44 của Nghị định này.

4. Nội dung quyết định điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư công bao gồm những điều chỉnh tương ứng với các nội dung quyết định chương trình, dự án đầu tư quy định trong Luật Đầu tư công và quy định tại Nghị định này.

Em không thấy có nói đến việc phải phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Vậy mong các bác giúp em thông não ca này phát. Em cảm ơn.
 

sportman

Thành viên có triển vọng
Theo NĐ 136 (mẫu số 7, 8), QĐ PD chủ trương đầu tư gồm các nội dung: mục tiêu, quy mô, nhóm dự án, TMĐT, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện ... Do đó, khi bạn điều chỉnh môt trong những nội dung chính trên (ở đây là TMĐT) thì phải thẩm định lại các nội dung đó, khả năng cân đối vốn cho phần tăng TMĐT và đương nhiên phải phê duyệt điều chỉnh lại chủ trương đầu tư.
 

cauduongxmen

Thành viên nhiều triển vọng
Trường hợp vượt tổng mức nhưng không làm thay đổi quy mô, bạn chỉ cần báo cáo cấp QĐ đầu tư về sự thay đổi này, cấp QĐ đầu tư sẽ giao cho các phòng ban chuyên môn xem xét, cho ý kiến làm cơ sở điều chỉnh chủ trương đầu tư. (không cần lập điều chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư)
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top