Những vấn đề cần quan tâm khi soạn thảo, ký kết, thanh toán hợp đồng tư vấn

DutoanGXD

SmartSoftware
Thời điểm soạn thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng do chưa xác định được căn cứ để xác định chi phí tư vấn như giá trị xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán chi phí xây dựng công trình chưa được chính thức xác định hoặc phê duyệt (đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước). Do vậy, việc xác định giá trị hợp đồng tư vấn chỉ là tạm tính. Sau khi dự án hoặc thiết kế dự án được chấp thuận, hoặc phê duyệt khi đó mới chính thức xác định giá trị hợp đồng thanh toán cho các tổ chức tư vấn. Điều này chỉ xảy ra đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (Thường chiếm tỷ trọng trên 50% tổng vốn đầu tư, toàn xã hội hàng năm nước ta) hoặc các nguồn vốn ngoài nhà nước (vốn tư nhân hoặc vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài) các tỷ lệ % chi phí tư vấn chỉ là tham khảo còn khi thanh toán dựa theo dự toán chi phí tư vấn đã được thương thảo, thống nhất trước khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư.
Cần lưu ý khi thanh toán Hợp đồng tư vấn đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước các tổ chức cấp phát hoặc cho vay lại dựa vào giá trị quyết toán sau khi hoàn thành dự án làm căn cứ để thanh toán cho các tổ chức tư vấn. Cách làm này khá phổ biến hiện nay không phù hợp với pháp luật Việt Nam và cả với thông lệ và tập quán quốc tế. Để khắc phục tình trạng này cần chấp hành đúng các quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam để phương pháp xác định các chi phí tư vấn quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần thanh toán và thanh lý các hợp đồng tư vấn quản lý dự án, lập và thẩm tra đánh giá tỉnh khả thi của dự án đồng thời khi hồ sơ thiết kế dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cần thanh toán và thanh lý các hợp đồng tư vấn lập, thẩm tra thiết kế dự toán. Khi hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu được phê duyệt cần thanh toán và thanh lý hợp đồng tư vấn lập và đánh giá hồ sơ thầu, Không áp dụng hồi tố đối với các hợp đồng tư vấn này trừ trường hợp vi phạm hợp đồng đã ký kết.
Cũng xuất phát từ việc xác định giá Hợp đồng tư vấn bao gồm 2 loại, các chủ đầu tư và các nhà tư vấn lập và thẩm tra đánh gía tính khả thi của dự án đó là việc xác định chi phí tư vấn quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của dự án. Sai sót thường phổ biến của tư vấn lập và thẩm tra dự án đã không phân biệt được sự khác nhau về phương pháp xác định chi phí của cả 2 loại tư vấn này có thể là do năng lực hoặc không đủ dữ liệu để xác định dù là ước tình các chi phí này trong tổng mức đầu tư của dự án.
Cụ thể là các chi phí thuộc loại hợp đồng xác định theo công trình: như hợp đồng tư vấn lập và thẩm tra thiết kế dự toán, hợp đồng tư vấn lập và đánh giá hồ sơ thầu, hợp đồng tư vấn giám sát thi công, và lắp đặt thiết bị phải được xác định theo dự toán chi phí xây dựng từng công trình với các tỷ lệ phần trăm tư vấn, sau đó tổng hợp thành chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án trong khi thực tế khi xác định loại chi phí tư vấn này thường bị thấp hơn nhiều so với quy định mà lẽ ra chủ đầu tư được quyền sử dụng trong giới hạn khi ký kết Hợp đồng. Việc mắc lỗi phổ biến này dẫn đến hậu quả là chi phí tư vấn luôn luôn không đủ bù đắp chi phí theo quy định làm ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, mặt khác không phù hợp với thực tế là khi chủ đầu tư ký kết hợp đồng với các tổ chức tư vấn hợp đồng theo công trình thì luôn luôn thực hiện theo công trình cụ thể.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top