Quyết định Thành lập Tổ thường trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc do b

Status
Không mở trả lời sau này.

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Tham gia
21/11/07
Bài viết
1.518
Điểm tích cực
757
Điểm thành tích
113
Nơi ở
Cư M'gar - Đắk Lắk
BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
____________
Số: 926 /QĐ-BXD
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
___________________________​
Hà nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008​

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ thường trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất
giải pháp xử lý những vướng mắc do biến động giá
nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
______________​

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG​

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH​

Điều1. Thành lập Tổ thường trực theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Khánh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế xây dựng, tổ trưởng;

2. Ông Đỗ Thái Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, tổ phó;

3. Ông Trần Hồng Mai - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, tổ phó;

4. Ông Hồ Ngọc Sơn - Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng, thành viên;

5. Bà Trương Thị Thu Thanh - Chuyên viên Vụ Kinh tế xây dựng, thành viên;

6. Bà Ma Thị Luận - Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

7. Ông Nguyễn Thế Anh - Nghiên cứu viên Viện Kinh tế xây dựng, thành viên.

Điều 2. Tổ thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bù giá vật liệu xây dựng do biến động giá theo theo văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng; Báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp xử lý những vướng mắc trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ thường trực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP, Vụ KTXD(S).​KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

ĐÃ KÝ


Cao Lại Quang​

@: Trong Quyết định này có cả bác TA nhà ta nữa đó!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top