Tất cả các tài liệu ngành xd liên quan đến học tập và làm việc.

vanhuongthuthuy

Thành viên nhiệt tình
Trãi qua một thời gian dài học tập và làm việc, mình thấy các tài liệu của mình có hữu ích nên mình chia sẽ với mọi người để tham khảo nhằm học tập tốt hơn, làm việc tốt hơn. Mong cả nhà ủng hộ và góp ý.

http://tailieuvang.vn/Luat-Xay-dung_1035.html

http://tailieuvang.vn/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Xay-dung_1036.html

http://tailieuvang.vn/Luat-dau-thau_1039.html

http://tailieuvang.vn/Luat-doanh-nghiep_1040.html

http://tailieuvang.vn/Luat-nha-o_1041.html

http://tailieuvang.vn/So-do-Quy-trinh-Thu-tuc-va-thanh-phan-ho-so-Cap-giay-chung-nhan-so-huu-cong-trinh-tai-cac-So-Xay-dung_1042.html

http://tailieuvang.vn/So-do-Quy-trinh-Thu-tuc-va-thanh-phan-ho-so-Xin-dieu-chinh-Giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-tai-cac-Quan-huyen_1043.html

http://tailieuvang.vn/Trinh-tu-thu-tuc-va-ho-so-Xin-cap-phep-xay-dung-tren-dia-ban-TP.HCM_1045.html

http://tailieuvang.vn/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-lien-quan-den-dau-tu-xay-dung-co-ban_1033.html

http://tailieuvang.vn/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-nha-o-va-Luat-dat-dai_1032.htmlBao gồm tất cả các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phục vụ rất tốt cho công việc và học hành. Khi làm đồ án các bạn rất lúng túng bỡi các quy định, số liệu tra cứu..., các bạn hãy lấy Tiêu chuẩn ra là xong, tra sách nhiều khi không được đồng nhất đâu. Tiêu chuẩn là Chuẩn nhất!

BỘ QUY CHUẨN TIÊU CHUẨN

http://tailieuvang.vn/Tieu-chuan-Xay-dung-TCXDVN-356-2005-Be-tong-Co-tthep_965.html

http://tailieuvang.vn/TCXDVN104-2007-DUONG-DO-THI-YEU-CAU-THIET-KE_966.html

http://tailieuvang.vn/TCVN-2682-1992_967.html

http://tailieuvang.vn/TCVN-2682-1992_968.html

http://tailieuvang.vn/TCXD-190-1996_969.html

http://tailieuvang.vn/QCVN-06-2010-BXD-An-toan-chay-cho-cong-trinh-xay-dung-kem-theo-Thong-tu-07-TT-BXD_970.html

http://tailieuvang.vn/QCVN-07-2010-Cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-do-thi_971.html

http://tailieuvang.vn/QCXDVN-01-2008-ve-quy-hoach-do-thi_972.html

http://tailieuvang.vn/Quy-chuan-Quy-hoach-xay-dung-BoXaydung_973.html

http://tailieuvang.vn/TCVN-2682-1999_974.html

http://tailieuvang.vn/TCVN-4519-1988-He-thong-cap-thoat-nuoc-trong-va-ngoai-nha_975.html

http://tailieuvang.vn/TCXD-74-1987-Dat-xay-dung-chinh-ly-so-lieu-thi-nghiem_976.html

http://tailieuvang.vn/TCXD-160-1987-Khao-sat-DKT-phuc-vu-cho-thiet-ke-thi-cong-mong-coc_977.html

http://tailieuvang.vn/TCXD-205-1998-Thiet-ke-mong-coc_978.html

http://tailieuvang.vn/TCXD-226-1999-SPT_979.html

http://tailieuvang.vn/TCXDVN3342005-KET-CAU-THEP_980.html

http://tailieuvang.vn/TCXDVN-60-2003_981.html

http://tailieuvang.vn/TCXDVN-286-2003-Dong-va-ep-coc_982.html

http://tailieuvang.vn/TCXDVN-302-2004-Nuoc-tron-be-tong-va-vua_983.htmlhttp://tailieuvang.vn/DO-AN-BE-TONG-3_943.html

http://tailieuvang.vn/Be-tong-cot-thep-Nguyen-Dinh-Cong_945.html

http://tailieuvang.vn/Do-an-be-tong-2_946.html

http://tailieuvang.vn/Giao-trinh-Be-tong-cot-thep-2_948.html

http://tailieuvang.vn/Giao-trinh-Ky-thuat-do-thi_950.html

http://tailieuvang.vn/Giao-trinh-Kinh-te-chinh-tri_949.html

http://tailieuvang.vn/Do-an-Nen-mong_951.html

http://tailieuvang.vn/Bao-cao-thuc-tap-Dia-ky-thuat_952.html

http://tailieuvang.vn/De-thi-Mon-Trac-dia-Dai-hoc-Bach-khoa_932.html

http://tailieuvang.vn/File-phan-mem-Excel-Do-an-be-tong-cot-thep-2_947.html

http://tailieuvang.vn/PHAN-MEM-KE-TOAN-TREN-EXCEL_937.html

http://tailieuvang.vn/De-thi-Co-hoc-ket-cau-2_944.html

http://tailieuvang.vn/GIAO-TRINH-THUY-LUC_933.html

http://tailieuvang.vn/NHUNG-TRUYEN-NGAN-NOI-TIENG-THE-GIOI_936.html

http://tailieuvang.vn/GIAO-TRINH-BAI-GIANG-QUAN-TRI-TAI-CHINH_939.html

http://tailieuvang.vn/HOACH-DINH-TAI-CHINH_928.html

http://tailieuvang.vn/DOI-MOI-SU-NGHIEP-VA-PHAT-TRIEN-CON-NGUOI_927.html

http://tailieuvang.vn/DE-CO-MOT-GIA-DINH-HANH-PHUC_926.html

http://tailieuvang.vn/Binh-Phap-Ton-Tu-Ban-tieng-Anh_925.html

http://tailieuvang.vn/Do-an-TN-PHUONG-PHAP-DIEU-CHINH-TOC-DO-DONG-CO-KHONG-DONG-BO_930.html

http://tailieuvang.vn/Do-an-TN-CHONG-SET-VA-CAC-PHUONG-PHAP-CHONG-SET_931.html

http://tailieuvang.vn/INTERNET-CAC-VAN-DE-BAO-MAT-VA-KY-NANG_929.html

http://tailieuvang.vn/VIET-NAM-SU-LUOC_942.html

http://tailieuvang.vn/THU-THUAT-MAY-TINH-CO-BAN_940.html

http://tailieuvang.vn/TU-DIEN-TOAN-HOC-ANH-VIET_935.html

http://tailieuvang.vn/VAN-HOA-PHONG-TUC-TAP-QUAN-NGUOI-VIET_938.html

http://tailieuvang.vn/TIEU-LUAN-LY-THUET-DAU-TU_941.html

http://tailieuvang.vn/Bao-cao-thi-nghiem-ket-cau-cong-trinh_1071.html
http://tailieuvang.vn/Phuong-phap-phan-tu-huu-han-Dung-cho-cao-hoc-dai-hoc-ky-thuat_1070.html

http://tailieuvang.vn/32-cau-hoi-va-dap-an-on-thi-mon-Lich-Su-Dang-GS-Le-Mau-Han_1069.html

http://tailieuvang.vn/Giao-trinh-ky-thuat-thi-cong-2-Do-Dinh-Duc-Le-Kieu_1068.html

http://tailieuvang.vn/Do-an-Ky-thuat-thi-cong-2_1067.html

http://tailieuvang.vn/Tieu-chuan-2737-Tai-trong-va-tac-dong-Tieu-chuan-thiet-ke._1066.html

http://tailieuvang.vn/Chuyen-de-nen-mong_1065.html

http://tailieuvang.vn/Tinh-toan-thuc-hanh-cau-kien-be-tong-cot-thep-Nguyen-Dinh-Cong-tap-12_1064.html

http://tailieuvang.vn/28-cau-hoi-va-dap-an-mon-Chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc_1063.html
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top