Tiêu chuẩn gạch bê tông, gạch block, gạch tự chèn: TCVN 6477-2011

dmcline

Thành viên nhiều triển vọng
Là tiêu chuẩn mới thay thế Tiêu chuẩn TCVN 6477-1999. Là tiêu chuẩn do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 

File đính kèm