VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN GÓI THẦU TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tân Tân

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
21/6/16
Bài viết
12
Điểm tích cực
10
Điểm thành tích
1
Tuổi
29
VỀ CÁCH XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN GÓI THẦU TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. Căn cứ khoản 2, 3 điều 15 nghị định 32/2015/NĐ-CP: (nội dung và phương pháp xác định:

“2. Nội dung dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng. Đối với các gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì nội dung dự toán gói thầu gồm các khoản mục chi phí như dự toán gói thầu thi công xây dựng.

3. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình và cập nhật, bổ sung các khối lượng, các chế độ chính sách của nhà nước có liên quan đến chi phí (nếu có) tại thời điểm lập dự toán gói thầu.”


II. Căn cứ điều 13 thông tư 06/2016/TT-BXD

“Điều 13. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng
1. Nội dung và phương pháp xác định dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

2. Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng được xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

3. Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được xác định bằng dự toán theo hướng dẫn như phương pháp xác định chi phí xây dựng.

4. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng nhưng tổng tỷ lệ phần trăm (%) chi phí dự phòng không vượt mức tỷ lệ % chi phí dự phòng tương ứng với từng yếu tố của dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt.

5. Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên được xác định trong chi phí khác của gói thầu. Đối với gói thầu khảo sát xây dựng của công trình từ cấp II trở lên, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là khoản mục chi phí riêng của dự toán gói thầu.

6. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại mục 3 phần II Phụ lục số 2 Thông tư này.”


III. Căn cứ mục 3 phần II Phụ lục số 2 thông tư 06/2016/TT-BXD

“3. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng
3.1 Đối với các công việc tư vấn xác định theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo dự toán người - tháng (man - month) gồm: chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.”


=> Kết luận 1:

Từ các căn cứ trên ta thấy ở điều 15 nghị định 32 đã quy định rõ hai vấn đề: một là nội dung của dự án toán gói thầu tư vấn xây dựng gồm những gì và phương pháp xác định cơ bản, sau đó được chi tiết tại khoản 6 điều 13 của thông tư 06. Như vậy chúng ta có thể xác định Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo dự toán man-month.


IV. Căn cứ quyết định 79/QĐ-BXD:

Phần II – định mức chi phí đầu tư xây dựng

I- Hướng dẫn chung áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2. chi phí phí tư vấn đầu tư xây dựng công bố tại quyết định này bao gồm các khoản chi phí: chi phí trả cho chuyên gia trực tiếp thực hiện công việc tư vấn; chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; chi phí khác (gồm cả chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp); thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp áp dụng mô hình thông tin công trình (viết tắt BIM) trong quá trình thực hiện công tác tư vấn thì bổ sung chi phí này bằng dự toán.

PHẦN XI: PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG:

1. Nguyên tắc xác định chi phí tư vấn:

1.1. Dự toán chi phi tư vấn đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là dự toán chi phí tư vấn) theo hướng dẫn tại Quyết định này sử dụng để xác định chi phí của các công việc tư vấn chưa có định mức chi phí công bố hoặc đã có định mức chi phí công bố nhưng chưa phù hợp. Dự toán chi phí tư vấn làm cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn, dự toán gói thầu tư vấn phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng=>>>> Kết luận 2:

- Như vậy đối với các công tác tư vấn đã có định mức công bố thì không cần thiết phải lập dự toán gói thầu tư vấn theo phương pháp man month mà chúng ta có thể áp dụng định mức % được công bố trong quyết định 79.

- Đối với các công tác tư vấn định mức chi phí công bố hoặc đã có định mức chi phí công bố nhưng chưa phù hợp thì ta lập dự toán man-month. Ví dụ như:

+ Tư vấn Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình;

+ Tư vấn Thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ

+ Tư vấn Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà;

+ Tư vấn Làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình;

+ Tư vấn Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);

+ Tư vấn lập, thẩm tra điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh TM ĐT.. …

+ Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng Mục công trình, toàn bộ công trình;

+ Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường;…..

- Đối với dự toán gói thầu tính theo tỷ lệ phần trăm thì nên áp dụng hợp đồng tròn gói, còn đối với dự toán toán gói thầu theo phương pháp man-month thì nên áp dụng hợp đồng theo thời gian.

Rất mong mọi người cho ý kiến đóng góp./.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top