Dịch giúp mình một số từ tiếng anh của các phụ lục thuộc thông tư 86 - 2011 - BTC

anh2quangnam

Thành viên có triển vọng
-BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
-Giá trị hợp đồng:
-Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
-Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
-Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
-Chiết khấu tiền tạm ứng:
-Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
-Thanh toán tạm ứng:
-Thanh toán khối lượng hoàn thành:
-Luỹ kế giá trị thanh toán:
-BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top