Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hỏi về addins - macro excel 2010

tuybutduyen

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
[MACRO EXCEL 2010]
Sub TuDongLui()
'
' TuDongLui Macro
'
' Keyboard Shortcut: Ctrl+q
'
ActiveCell.Offset(1).Select
ActiveCell.Select
ActiveCell.EntireRow.Insert
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(OR(RIGHT(R[-1]C,2)=""G6"",RIGHT(R[-1]C,2)=""G5"",RIGHT(R[-1]C,2)=""G4"",RIGHT(R[-1]C,2)=""G3"",RIGHT(R[-1]C,2)=""G2""),(REPLACE(R[-1]C,LEN(R[-1]C),1,RIGHT(R[-1]C,1)-1)),IF(RIGHT(R[-1]C,2)=""G1"",LEFT(R[-1]C,LEN(R[-1]C)-1),IF(RIGHT(R[-1]C,1)=""G"",REPLACE(R[-1]C,LEN(R[-1]C),1,""HS-1""),"""")))"
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False​
End Sub


Có một macro như trên, làm thế nào để tạo 1 addin để đưa vào máy khác sẽ thực hiện được câu lệnh trong macro trên vậy các bạn - tức là chỉ cần mở file excel lên, tại ô nào đó chỉ cần bấm G6 Ctr+q thì nó sẽ tự động chạy macro trên,

Xin chân thành cảm ơn!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom