Mục lục hồ sơ, tài liệu mẫu, hồ sơ tham khảo liên quan đến Đấu thầu, Giám sát, nghiệm thu ...

  • Khởi xướng quyetxd
  • Ngày gửi
Q

quyetxd

Guest
Gửi tới các thành viên, đồng nghiệp các biểu mẫu liên quan đến Đấu thầu theo một số mẫu ban hành của Bộ Kế hoạch và đầu tư, các hồ sơ thầu thực tế, các tài liệu do thành viên chia sẻ trên diễn đàn được tập hợp lại.
Hy vọng giúp ích cho mọi người

1.Mẫu thông báo trúng thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310784/f37c87ad/Giaxaydungvn-_Mau_thong_bao_trung_thau_CDT_.html"]1.Mẫu thông báo trúng thầu [/URL]
2.Mẫu bảo lãnh dự thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310786/1d72e681/Giaxaydungvn-Bao_lanh_du_thau.html"]2.Mẫu bảo lãnh dự thầu [/URL]
3.Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310812/c081deec/Giaxaydungvn-BC_danh_gia_HSDX.html"]3.Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất [/URL]
4.Mẫu biên bản mở thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310823/9cabbdb9/Giaxaydungvn-Bien_ban_Mo_thau.html"]4.Mẫu biên bản mở thầu [/URL]
5.Tham khảo Hồ sơ mời thầu nhà máy bia
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310871/fd228d0/Giaxaydungvn-BoHSMT_nha_may_bia.html"]5.Tham khảo Hồ sơ mời thầu nhà máy bia [/URL]
6.Mẫu đơn dự thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310876/91b6bd73/Giaxaydungvn-Don_du_thau.html"]6.Mẫu đơn dự thầu [/URL]
7.Danh sách nhà thầu phụ
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310885/8f27f006/Giaxaydungvn-DS_nha_thau_phu.html"]7.Danh sách nhà thầu phụ [/URL]
8.Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm công trình thủy lợi
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310935/6d1143fa/Giaxaydungvn-HS_yeu_cau_Bao_hiem_cong_trinh_thuy_loi.html"]8.Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm công trình thủy lợi [/URL]
9.Liên danh nhà thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310940/523a21b2/Giaxaydungvn-Lien_danh_nha_thau.html"]9.Liên danh nhà thầu [/URL]
10.Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu hàng hóa và xây lắp
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310964/67618729/Giaxaydungvn-Mau_bao_cao_ket_qua_thau_hang_hoa_va_xay_lap.html"]10.Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu hàng hóa và xây lắp [/URL]
11.Mẫu báo cáo thẩm định kết quả dự thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147310985/8ee59a31/Giaxaydungvn-Mau_BC_Tham_Dinh_KQDT.html"]11.Mẫu báo cáo thẩm định kết quả dự thầu [/URL]
12.Mẫu hồ sơ dự thầu xây lắp
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311164/d1ceb1f4/giaxaydungvn-Mau_Ho_so_du_thau_xay_lap.html"]12.Mẫu hồ sơ dự thầu xây lắp [/URL]
13.Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311189/31fce0c7/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_so_tuyen_goi_thau_xay_lap.html"]13.Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp [/URL]
14.Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311231/de950f67/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_dich_vu_tu_van.html"]14.Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn [/URL]
15.Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311317/402a2e7/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_xay_lap_qui_mo_nho.html"]15.Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ [/URL]
16.Hồ sơ mời thầu xây lắp tk
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311281/3d61d6ac/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_xay_lap.html"]16.Hồ sơ mời thầu xây lắp tk [/URL]
17.Hồ sơ mời thầu xây lắp tham khảo
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311325/c1219008/giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_XL.html"]17.Hồ sơ mời thầu xây lắp tham khảo [/URL]
18.Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311377/52580561/Giaxaydungvn-Mau_HS_moi_thau_mua_sam_hang_hoa.html"]18.Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa [/URL]
19.Hồ sơ mời thầu xây lắp giao thông
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311383/d2adddb7/giaxaydungvn-Mau_HSMT_xay_lap_giao_thong_.html"]19.Hồ sơ mời thầu xây lắp giao thông [/URL]
20.Thẩm định kết quả đấu thầu đường giao thông
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311391/25b88dda/Giaxaydungvn-Mau_tham_dinh_KQT_-_Duong_giao_thong.html"]20.Thẩm định kết quả đấu thầu đường giao thông [/URL]
21.Thông báo trúng thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311400/86321080/Giaxaydungvn-Mau_Thong_bao_trung_thau.html"]21.Thông báo trúng thầu [/URL]
22.Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311408/88e998b2/Giaxaydungvn-Mau_to_trinh_phe_duyet_ke_hoach_dau_thau.html"]22.Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu [/URL]
23.Phụ lục chung của nhà thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311419/e6f59965/Giaxaydungvn-Phu_luc_chung_cua_Nha_thau.html"]23.Phụ lục chung của nhà thầu [/URL]
24.Ủy quyền trong Đấu thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311424/b369b61b/Giaxaydungvn-Uy_quyen_trong_Dau_thau.html"]24.Ủy   quyền trong Đấu thầu [/URL]
25.Bộ hồ sơ yêu cầu nhà máy xi măng
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311457/65217166/HSYC_nha_may_xi_mang.html"]25.Bộ hồ sơ yêu cầu nhà máy xi măng [/URL]
26.Bộ hồ sơ mới thầu nhà máy Bia
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311509/fe2cc213/mauHSMT_BIAGXD-theoND111.html"]26.Bộ hồ sơ mới thầu nhà máy Bia [/URL]
27.Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311531/dbda19e2/Phieu_dang_ky_thong_bao_ke_hoach_dau_thau.html"]27.Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu [/URL]
28.Phiếu đăng ký thông báo mới thầu (tk)
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/147311559/835b3656/Phieu_DK_TBMT_nha_may_xi_mang.html"]28.Phiếu đăng ký thông báo mới thầu (tk) [/URL]
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.538
Điểm thành tích
113
Tổng hợp mẫu biên bản kiểm tra, nghiệm thu

1. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu

2. Mẫu bảng theo dõi độ lún

3. Mẫu biên bản kiểm tra sồ sơ nghiệm giai đoạn xây lắp hoàn thành đài cọc, dầm giằng móng

4. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cọc

5. Mẫu biên bản kiểm tra sồ sơ nghiệm giai đoạn xây lắp hoàn thành đài cọc, kết cấu ngầm

6. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình

7. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu kết cấu ngầm

8. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu san nền, gia cố nền

9. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu phần điện, hoàn thiện

10. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấu kiện

11. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công tác xây dựng

12. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công tác xây lắp

13. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công trình

14. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hệ thống thoát nước

15. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành xây lắp

16. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh

17. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, chạy thử thiết bị

18. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp cửa

19. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lát gạch

20. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu sơn gai

21. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu sơn

22. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thiết bị chạy thử

23. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thiết kế

24. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu trần thạch cao

25. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp đặt điện và thiết bị điện
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.538
Điểm thành tích
113
Mẫu đơn xin cấp phép

Chú ý: Các mẫu biên bản, hồ sơ, hợp đồng được tổng hợp trên điễn đàn và đưa về những tài khoản có phí để phục vụ mọi người nên định dạng font chữ có nhiều loại (Có thể là VNtime, VNI, UNICODE ...) nên khuyến cáo người dùng cài bộ font đầy đủ nhất.
Chúc các bạn đạt được thành công trong công việc!

1. Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh - QSD

2. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi GCN - QSH&QSD (tổ chức)

3. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi GCN - QSH&QSD

4. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

5. Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN - QSH&QSD

6. Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN - QSH

7. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng

8. Mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp phép xây dựng

9. Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

10. Mẫu đơn xin cấp GCD -QSD

11. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD

12. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng

13. Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận QSD

14. Mẫu đơn xin cấp lại QSD

15. Mẫu đơn xin giao đất (tổ chức)

16. Mẫu đơn xin giao đất

17. Mẫu đơn xin thay đổi thiết kế

18. Mẫu đơn xin thuê đất

19. Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lãnh bằng QSD

20. Mẫu cấp giấy phép xây dựng
 
Last edited by a moderator:

GXD JSC

Công ty CP Giá Xây Dựng
Tham gia
12/7/08
Bài viết
1.538
Điểm thành tích
113
Mẫu HSMT xây lắp mới theo Thông tư số 01/2010/TT-BH ngày 6/01/2010

Mẫu HSMT xây lắp mới theo Thông tư số 01/2010/TT-BH ngày 6/01/2010 (TT01) quy định chi tiết lập HSMT xây lắp
Kích vào đây để tải file --> Download

nguồn: mpi.gov.vn​
 

virus tinhoc

Thành viên mới
Tham gia
1/11/11
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Ai có mẫu biên bản nghiệm thu k? cho e xin với, e đang cần gấp lắm
Bên e đang tiến hành nghiệm thu hợp đồng về việc khảo sát, đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 mà e k biết làm mẫu nghiệm thu thế nào
Số lượng hồ sơ sản phẩm gồm
a) Bản đồ tổng thể ranh giới, mốc giới : 09 bộ
b) Thành quả bình sai (01bộ).
c) Sơ đồ đo nối (01bộ).
d) Sơ đồ mốc ranh giới 04 bộ
đ) File thành quả bản đồ trên đĩa CD (01bộ).
 

huulucxd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
13/8/13
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Tuổi
34
sao các line điều bị hỏng hết rồi mọi người! em đang rất cần các tài liệu trên để học hỏi thêm.
 

VietKham

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
4/8/14
Bài viết
14
Điểm thành tích
1
Link trên đã bị die hết rồi anh ơi. Anh cho em xin lại tài liệu đi. Hix. Em cám ơn.
 

motytuong

Thành viên có triển vọng
Tham gia
25/8/09
Bài viết
7
Điểm thành tích
1
Có ai dowload được các tài liệu trên không? cho mình xin vào inbox nhé. Thanks!
 

HuyYoYo

Thành viên mới
Tham gia
9/10/12
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Tuổi
28
Sao không download được tài liệu vậy admin
 

huulucxd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
13/8/13
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Tuổi
34
bó tay có dow được đâu! kiểm tra lại link hộ với.
 

hai74

Thành viên có triển vọng
Tham gia
18/5/11
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Tuổi
47
ai có biện pháp thi công công trình đường giao thông ch xin với
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top