Tổng hợp các Tiêu chuẩn Việt Nam về công trình thủy lợi ban hành từ 2009-2012

longriver28284

Thành viên rất triển vọng
TỔNG HỢP CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NĂM 2009-2012
( TẤT CẢ GỒM 4QCVN VÀ 100TCVN)

TT

KÝ HIỆU

TÊN TIÊU CHUẨN

TC BỊ THAY THẾ

1

QCVN 04 - 01: 2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi.

14TCN 171:2006

2

QCVN 04 - 02: 2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi.

3

QCVN 04 - 04: 2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật

QPTL.D.3-74

4

QCVN 04 - 05: 2010/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

TCXDVN285-2002

5

TCVN 8213:2009

Tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy lợi phục vụ tưới, tiêu

14TCN 112:2006

6

TCVN 8214:2009

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình thuỷ lợi, thuỷ điện

14TCN 173:2006

7

TCVN 8215:2009

Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối

14TCN 100:2001

8

TCVN 8216:2009

Thiết kế đập đất đầm nén

14TCN 157:2005

9

TCVN 8217:2009

Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phân loại

14TCN 123:2002

10

TCVN 8218:2009

Bê tông thuỷ công -Yêu cầu kỹ thuật

14TCN 63:2002

11

TCVN 8219:2009

Hỗn hợp bê tông thuỷ công và bê tông thuỷ công - Phương pháp thử

14TCN 65:2002

12

TCVN 8220:2009

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày danh định

14TCN 92:1996

13

TCVN 8221:2009

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng trên đơn vị diện tích

14TCN 93:1996

14

TCVN 8222:2009

Vải địa kỹ thuật - Quy định chung về lấy mẫu, thử mẫu, xứ lý thống kê

14TCN 91:1996

15

TCVN 8223:2009

Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh

14TCN 40:2002

16

TCVN 8224:2009

Công trình thuỷ lợi - Các qui định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình

14TCN 22:2002

17

TCVN 8225:2009

Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình

14TCN 102:2002

18

TCVN 8226:2009

Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000

14TCN 161:2005

19

TCVN 8227:2009

Mối gây hại công trình đê, đập – Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại

14TCN 167:2006

20

TCVN 8228:2009

Hỗn hợp bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật

14TCN 64:2002

21

TCVN 8297:2009

Công trình thủy lợi - Đập đất – yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén

14TCN 20:2004

22

TCVN 8298:2009

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép

14TCN 3:2006

23

TCVN 8299:2009

Công trinh thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

14TCN 117:1999

24

TCVN 8300:2009

Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

14TCN 192:2006

25

TCVN 8301-2009

Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít – Yêu cầu thiết kế, kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu

14TCN 190:2006

26

TCVN 8302-2009

Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế

14TCN 87:2006

27

TCVN 8303:2009

Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông

14TCN 23:2002

28

TCVN 8304:2009

Công tác thuỷ văn trong hệ thống thuỷ lợi

14TCN 49:1986

29

TCVN 8305:2009

Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu

14TCN 9:2003

30

TCVN 8306:2009

Công trình thủy lợi - Kkích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước

32 TCN-C-3-74

31

TCVN 8367:2010

Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

14TCN 168:2006

32

TCVN 8412:2010

Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành

14TCN 156:2005

33

TCVN 8413:2010

Công trình thủy lợi - Vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê

14TCN 144:2004

34

TCVN 8414:2010

Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

14TCN 55:1988

35

TCVN 8415:2010

Công trình thủy lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

QP.TL -1-1-78

36

TCVN 8416:2010

Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin

QP.TL -1-79

37

TCVN 8417:2010

Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện

14TCN 86:1991

38

TCVN 8418:2010

Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống

14TCN 44:1985

39

TCVN 8419:2010

Công trình thuỷ lợi − Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ

14TCN 84-1991

40

TCVN 8420:2010

Công trình thuỷ lợi − Tính toán thủy lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun

14TCN 81:1990

41

TCVN 8421:2010

Công trình thuỷ lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

QP.TL -C1-78

42

TCVN 8422:2010

Công trình thuỷ lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công

QP.TL -C5-75

43

TCVN 8423:2010

Công trình thuỷ lợi − Trạm bơm tưới, tiêu nước − Yêu cầu thiết kế công trình thuỷ công

HD.TL -C7-83

44

TCVN 8477:2010

Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

14TCN 195:2006

45

TCVN 8478:2010

Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

14TCN 186:2006

46

TCVN 8479:2010

Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

14TCN 182:2006

47

TCVN 8480:2010

Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

14TCN 83:1993

48

TCVN 8481:2010

Công trình đê điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

14TCN 65:2006

49

TCVN 8635:2011

Công trình thủy lợi - Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế chế tạo và kiểm tra.

14TCN 178 : 2006

50

TCVN 8636:2011

Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

32 TCN E5-74

51

TCVN 8637:2011

Công trình thủy lợi - Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu.

14TCN 07 : 2006

52

TCVN 8638:2011

Công trình thủy lợi - Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm.

14TCN 177 : 2006

53

TCVN 8639:2011

Công trình thủy lợi - Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm.

14TCN 169 : 2006

54

TCVN 8640:2011

Công trình thủy lợi - Máy đãng mở kiểu cáp – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.

14TCN 189 : 2006

55

TCVN 8641:2011

Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.

14TCN 174 - 2006

56

TCVN 8642:2011

Công trình thủy lợi - Yêu càu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép.

14TCN 179:2006

57

TCVN 8643:2011

Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới.

14TCN 175 - 2006

58

TCVN 8644:2011

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan vữa gia cố đê.

14TCN 1-2004

59

TCVN 8645:2011

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá.

14TCN 82-1995

60

TCVN 8646:2011

Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật.

14TCN 188 : 2006

61

TCVN 4118:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế

TCVN 4118-1985

62

TCVN 4253:2012

Công trình thủy lợi - Nền các công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế

TCVN 4253-86

63

TCVN 8718:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

64

TCVN 8719:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

14 TCN 133 : 2005

65

TCVN 8720:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm

66

TCVN 8721:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm

67

TCVN 8722:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm

68

TCVN 8723:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm

69

TCVN 8724:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm

70

TCVN 8725:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định sức chống cắt của đất hạt mịn mềm yếu bằng thí nghiệm cắt cánh ở trong phòng

71

TCVN 8726:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm

72

TCVN 8727:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm

73

TCVN 8728:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ ẩm của đất tại hiện trường

74

TCVN 8729:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất tại hiện trường

75

TCVN 8730:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ chặt của đất sau đầm nén tại hiện trường

76

TCVN 8731:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong hố đào và trong hố khoan tại hiện trường

14 TCN 153:2006

77

TCVN 8732:2012

Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa

78

TCVN 8733:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn và bảo quản mẫu đá dùng cho các thí nghiệm trong phòng

79

TCVN 8734:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá

80

TCVN 8735:2012

Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm.

81

TCVN 9137:2012

Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

14 TCN 56-88

82

TCVN 9138:2012

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

83

TCVN 9139:2012

Công trình thủy lợi - Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển - Yêu cầu kỹ thuật

14TCN 142 - 2004

84

TCVN 9140:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

QP.TL-2.70

85

TCVN 9141:2012

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

86

TCVN 9142:2012

Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

HD.TL-C-7-83

87

TCVN 9143:2012

Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

14 TCN 58 - 88

88

TCVN 9144:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu

89

TCVN 9145:2012

Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường ống dẫn bằng thép

14 TCN 34 - 85 (HD. TL - E-l-77)

90

TCVN 9146:2012

Công trình thủy lợi - Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

QPTL-6-80

91

TCVN 9147:2012

Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

92

TCVN 9148:2012

Công trình thủy lợi - Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

QT-TL-B-4-74

93

TCVN 9149:2012

Công trình thủy lợi - Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

14TCN 83-91

94

TCVN 9150:2012

Công trình thủy lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế

14TCN 181:2006

95

TCVN 9151:2012

Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

QP-TL-C-1-75

96

TCVN 9152:2012

Công trình thủy lợi - Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

TCXD.57-73

97

TCVN 9153:2012

Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

20 TCN 74-87

98

TCVN 9154:2012

Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi

14 TCN 32 - 85 (HD TL - C-3-77)

99

TCVN 9155:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

14TCN 187-2006

100

TCVN 9156:2012

Công trình thủy lợi - Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn

QT-TL-B-5-74

101

TCVN 9157:2012

Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu

14TCN 101-2001

102

TCVN 9158:2012

Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực

14TCN 198 - 2006

103

TCVN 9159:2012

Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

14TCN 90 -1995

104

TCVN 9160:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

14TCN 57-88

105

TCVN 9161:2012

Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

QPTL.D.1.82

106

TCVN 9162:2012

Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế

14TCN 43-85

107

TCVN 9163:2012

Công trình thủy lợi - Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung

14TCN 170 - 2006

108

TCVN 9164:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh

QPTL1-2-75

109

TCVN 9165:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

QPTL. 1-72

110

TCVN 9166:2012

Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

14 TCN 2-85

111

TCVN 9167:2012

Công trình thủy lợi - Đất mặn - Quy trình rửa mặn

14TCN 53 - 1997

112

TCVN 9168:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

14TCVN 61-92

113

TCVN 9169:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Quy trình tưới nhỏ giọt

114

TCVN 9170:2012

Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa(Chi tiết xin liên hệ 0907872213)
 

tuyentvbn

Thành viên mới
Cam on ban, rat hay va rat co ich cho nhung ai lam ve TV,TC,QL.
Ban co the gioi thieu them ve cac TCN, QCVN, TCVN den nay van ap dung (ke ca cu lan moi) duoc nhu vay minh cam on ban nhieu./.
 

HkDng

Thành viên có triển vọng
Bạn ơi, có link download không, bạn cho xin link download nữa thì tuyệt vời quá? Cảm ơn bạn nhiều.
 

hturvlsj

Thành viên mới
ugg barata

POR EL CONSEJO DE ESTADO APROBADA EL NACIONAL Desarrollo y Reforma EMITIDO Últimamente, el " Río de las Perlas - PROGRAMA DE DESARROLLO DEL OESTE DEL RÍO FINANCIERA DE LA CORREA . " ESTO ES REALMENTE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL A TRAVÉS DEL ESTE Y OESTE , CON EL TEMA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE CUENCA EN CHINA PERLA . - Xijiang Xijiang PARA EL DESARROLLO CON LA ZONA ECONÓMICA HACIA EL PIVOTE , A TRAVÉS Guangdong, Guangxi , ESTADOS Yunnan, Guizhou, PLUS LA POSTERIOR A SOLO PARA HONG KONG , MACAO , RECTO CONECTADOS PARA LA ORIENTAL Y OCCIDENTAL DE SUS LUGARES SUBDESARROLLADAS creado es CONOCIDO COMO rEESTRUCTURACIÓN ESTRATÉGICO Y MEJORA DE LA hINTERLAND CON EL PEARL RIVER DELTA AREA Y PASO CRÍTICO DEL SUROESTE DEL MAR , ES ABIERTA PARA HONG KONG Y MACAO Y ASEAN COOPERACIÓN EN LA FRONTERA DE ZONA EN EL PAÍS PARA LA MEJORA COORDINADO ASEAN REGIONAL Y COOPERACIÓN OPEN MODELO TIENE UNA POSICIÓN ESTRATÉGICA CRUCIAL . ORGANIZADOR ARSENAL DE GUANGZHOU , Foshan, Zhaoqing , Yunfu ciudad , provincia de Guangdong y Guangxi Zhuang AUTONOMA ZONA 4 Nanning, Liuzhou, WUZHOU , Guigang , BAISE , PERSONAS , Chongzuo 7 CIUDAD ZONA DE 165.000 kilómetros cuadrados . CONSIDERANDO Guizhou,ugg baratas, la provincia de Yunnan , ALGUNAS AREAS A LO LARGO DE LA REGIÓN DEL RÍO COMO UNA EXTENSIÓN EN EL EXAMEN GENERAL DEL PROGRAMA , AL MERCADO SYNERGY BIG construcción de infraestructura , aumentar el intercambio y la interoperabilidad NIVELES ;. COOPERACIÓN MECANISMO DE INNOVACIÓN ECOLÓGICA Y DESARROLLAR EL RÍO PERLA - WEST RÍO CORREDOR ECOLÓGICO ; FORTALECER LA COOPERACIÓN INDUSTRIAL DE CONEXIÓN , promover la reestructuración industrial y la recolección ACTUALIZACIÓN Y ; REFORZADO LO LARGO DE LA CIUDAD ENTRE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO , EDIFICIO ATRIBUTOS DE FORMA URBANA DIVERSA A LO LARGO DEL RÍO ; MERCADO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS ZONAS DE CONCENTRADOS DE PROFESIÓN , Y MERCADO La igualación de PÚBLICO FUNDAMENTAL SOLUCIONES ; CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE APOYO ABIERTO Y COOPERATIVA PARA HACER OPEN NUEVA COOPERACIÓN ALTURAS .
 

ngokhanh94

Thành viên mới
đọc thêm những cái này để bổ sung kiến thức, có gì hiểu biết thêm về mọi lĩnh vực
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top