Bảng mã màu trong Excel

freeway2207

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
37
Điểm thành tích
8
Trong Excel khi cần thay đổi màu sắc của một đối tượng ví dụ chư màu font chữ, màu nền background, màu tên sheets (tabs color) một cách rất đơn giản bằng cách lựa chọn màu hiển thị trong bảng màu. Tuy nhiên khi lập trình thì điều này phức tạp hơn một chút vì các bản phải sử dụng mã màu trên bảng màu gồm có 56 màu của Excel.

Để ứng dụng, sử dụng thể hiện các màu trên lên Excel bằng VBA bạn có thể sử dụng chương trình sau (có được thể kiện ở file đính kèm):
Mã:
Sub colors56()
'57 colors, 0 to 56

Dim i As Long
Dim str0 As String, str As String
Cells(1, 1) = "Interior"
Cells(1, 2) = "Font"
Cells(1, 3) = "HTML"
Cells(1, 4) = "RED"
Cells(1, 5) = "GREEN"
Cells(1, 6) = "BLUE"
Cells(1, 7) = "COLOR"


For i = 0 To 56
  Cells(i + 2, 1).Interior.ColorIndex = i
  Cells(i + 2, 2).Font.ColorIndex = i
  Cells(i + 2, 2).Value = "[Color " & i & "]"
  str0 = Right("000000" & Hex(Cells(i + 2, 1).Interior.Color), 6)
  'Excel shows nibbles in reverse order so make it as RGB
  str = Right(str0, 2) & Mid(str0, 3, 2) & Left(str0, 2)
  'generating 2 columns in the HTML table
  Cells(i + 2, 3) = "#" & str
  Cells(i + 2, 4).Formula = "=Hex2dec(""" & Right(str0, 2) & """)"
  Cells(i + 2, 5).Formula = "=Hex2dec(""" & Mid(str0, 3, 2) & """)"
  Cells(i + 2, 6).Formula = "=Hex2dec(""" & Left(str0, 2) & """)"
  Cells(i + 2, 7) = "[Color " & i & "]"
Next i
End Sub
Để chương trình trên chạy tốt các bạn cần khai báo sử dụng 2 Add-in có sẵn là Analysis ToolPak Analysis ToolPak - VBA bằng cách: Trong Excel 2003 : Tools -> Add-in -> Chọn Analysis ToolPak và Analysis ToolPak rồi nhấn OK (sau khi có khai báo đó mới sử dụng được hàm Hex2dec chuyển đổi số từ hệ số 16 về hệ số thập phân 10).


 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

QUY ĐỊNH VỀ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 • 45
 • 0
QUY ĐỊNH VỀ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG. Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BXD về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt...
Top Bottom