công thức tính trong excel

haiksxd

Thành viên có triển vọng
anh chi nào có các công thức excel tính về bên xây dựng chỉ giúp mình với nhé:)) những công thức thông dụng dùng tính trong xây dựng
 

newmat.hoa

Thành viên mới
ao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu..

DỮ LIỆU
50 23 33175
Công thức Mô tả Kết quả
=IF(A2<=100,"Trong dự toán","Vượt dự toán") Nếu số trong ô A2 nhỏ hơn hoặc bằng 100, thì hàm trả về "Trong dự toán". Nếu không, hàm hiển thị "Vượt dự toán".
Trong dự toán
=IF(A2=100,A2+B2,"") Nếu số trong ô A2 bằng 100, thì tính toán và trả về A2 + B2. Nếu không, trả về văn bản trống (""). 0
=IF(3<1,"OK") Nếu kết quả là False và không có đối số value_if_false nào được cung cấp cho kết quả False, thì trả về FALSE. FALSE
Nếu kết quả là False và đối số value_if_false trống được cung cấp cho kết quả False (một dấu phẩy ở sau đối số value_if_true), thì trả về 0. 0
Ví dụ 2
CHI PHÍ THỰC TẾ CHI PHÍ DỰ KIẾN
$1.500 $900
$500 $900
$500 $925
Công thức Mô tả Kết quả
=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK") Kiểm tra xem chi phí thực tế trong hàng 2 có lớn hơn chi phí dự kiến hay không. Trả về "Vượt Dự toán" vì kết quả của phép thử này là True. Vượt Dự toán
=IF(A3>B3,"Vượt Dự toán","OK") Kiểm tra xem chi phí thực tế trong hàng 3 có lớn hơn chi phí dự kiến hay không. Trả về "OK" vì kết quả của phép thử này là False. OK)
Ví dụ 3
ĐIỂM
45
90
78
Công thức Mô tả Kết quả
=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F")))) Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số trong ô A2. F
=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F")))) Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số trong ô A3. A
=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F")))) Dùng các điều kiện IF lồng để gán điểm bằng chữ vào điểm số trong ô A4. C
Ví dụ 4
ĐIỂM
45
90
78
Công thức Mô tả Kết quả
=LOOKUP(A2,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"}) Thay vì dùng nhiều hàm IF lồng, công thức này dùng hàm LOOKUP để tìm điểm bằng chữ tương ứng với điểm bằng số lưu giữ trong một mảng của công thức. F
=LOOKUP(A3,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"}) Thay vì dùng nhiều hàm IF lồng, công thức này dùng hàm LOOKUP để tìm điểm bằng chữ tương ứng với điểm bằng số lưu giữ trong một mảng của công thức. A-
=LOOKUP(A4,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"}) Thay vì dùng nhiều hàm IF lồng, công thức này dùng hàm LOOKUP để tìm điểm bằng chữ tương ứng với điểm bằng số lưu giữ trong một mảng của công thức.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top