Danh mục các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Dành cho những người làm dự án xây dựng. Tôi cố gắng sắp xếp các mục theo trình tự thực hiện 1 dự án.
- Khi cần tìm bài lại này bạn vào diễn đàn https://giaxaydung.vn, tới mục Văn bản, quy định trong lĩnh vực xây dựng kích vào Văn bản trong hoạt động xây dựng sẽ thấy bài này.


- Tra cứu bằng SmartPhone miễn phí 100% rất nhanh và dễ dàng https://qlda.gxd.vn

- Có thể bạn chưa biết, tất cả văn bản Nghị định, Thông tư nằm trong phần mềm Quản lý tài liệu GXD. Chuyên gia am hiểu chuyên môn phân loại, sắp xếp chuyên nghiệp và cập nhật liên tục:
I. QUẢN LÝ DỰ ÁN
♥ Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 (hiệu lực 1/1/2015)
♥ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
♥ Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13 ngày 18/06/2014 (hiệu lực 1/1/2015)
♦ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
♦
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59
♦ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
♦ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng

II. QUẢN LÝ CHI PHÍ

♦
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP)
♣ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
♣ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành các định mức xây dựng
♣ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
♣ Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
♣ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
♣ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
♣ Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
♣ Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư
♣Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
♣Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
♣Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 10/03/2019 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

----------------
♦ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đã bị thay thế bởi Nghị định 68/2019/NĐ-CP)
♣ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
♣ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
♣ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
♣ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước

III. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
♥ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
♦ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu
♣ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
♣ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
♣ Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
♣ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
♣
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

♦ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

♠ Các điểm mới / thay đổi của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 so với Luật Đấu thầu cũ


IV. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
♦ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
♠ So sánh các điểm mới của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP với Nghị định số 48/2010/NĐ-CP
♠
Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
♠ Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
♠ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
♠
Thông tư 30/2016/TT-BXD về hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng

V. QUẢN LÝ THI CÔNG, XÂY DỰNG (CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, NGHIỆM THU, THANH TOÁN)
♦ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
♣ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
♣ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

♣ Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

♠ So sánh các điểm mới của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP với Nghị định số 15/2013/NĐ-CP (sắp cập nhật)

VI. KẾT THÚC XÂY DỰNG

♣ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 25/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
♦ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP).
♦ Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2017/NĐ-CP

Lời khuyên:
➦ Bản cứng bạn nên in ra, đục lỗ, đóng vào cặp file chia theo chủ đề tiện tra cứu, tác nghiệp.
➦ Các bạn hãy tạo ra các thư mục trong ổ cứng và chia theo các chủ đề, tải các văn bản vào đó tiện cho công việc.
Ứng dụng phần mềm Quản lý tài liệu GXD để quản lý dự án chuyên nghiệp, tìm kiếm nhanh và dễ dàng (xem video)
➦ Topic này sẽ liên tục được cập nhật. Hãy thường xuyên theo dõi, cả các bài ở dưới. Có tài liệu mới thì cập nhật kịp thời.

Chúc các bạn luôn thành công với các dự án của mình.
 

File đính kèm

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Sơ đồ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Thạc sĩ, Kỹ sư XD, Kỹ sư KTXD Nguyễn Thị Huệ giảng viên tại GXD JSC gửi anh/em tham khảo. Các bạn nên kích phải lưu xuống máy, phóng to ra đề xem hoặc in ra giấy A3, A2... tiện theo dõi.
Giaxaydung.vn-so-do-59-2015-ND-CP-quan-ly-du-an.jpg
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Sơ đồ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng do Thạc sĩ, Kỹ sư XD, Kỹ sư KTXD Nguyễn Thị Huệ (đ/c này tốt nghiệp cả Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) giảng viên tại GXD JSC làm. Gửi anh/em tham khảo. Các bạn kích vào ảnh phóng to để xem hoặc kích phải chọn lưu xuống máy, phóng to ra xem hoặc in ra giấy A3, A2... tiện theo dõi.
ND-2015-ND-46-Ve-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-H.jpg
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Sơ đồ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí do Giảng viên Nguyễn Thị Huệ của GXD JSC làm (đ/c này nhiều năm kinh nghiệm dự án, tốt nghiệp cả Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh). Gửi anh/em tham khảo. Các bạn nên kích phải lưu xuống máy, phóng to ra đề xem hoặc in ra giấy A3, A2 treo lên tiện theo dõi. Làm nghề, say nghề là phải "máu chiến" như thế.
giaxaydung.vn-so-do-tu-duy-tom-luoc-nghi-dinh-32-2015-QLCP.jpg
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.500
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Sơ đồ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng Giảng viên Nguyễn Thị Huệ của GXD JSC gửi chia sẻ với các đồng nghiệp. Bạn có thể kích vào ảnh phóng to để xem hoặc lưu xuống máy.

Giaxaydung.vn-so-do-tu-duy-ND-37-2015-Hop-dong-xay-dung.jpg
 

longriver28284

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
11/3/09
Bài viết
31
Điểm thành tích
33
Tuổi
38
Kính gửi các bạn!
Tập hợp Luật xây dựng 2014 và 05 nghị định (32, 37, 44, 46, 59) trong 1 file duy nhất để dễ tra cứu (file .doc) và in ra (file .pdf). Cả 2 file đều có kèm mục lục nhé.
 

File đính kèm

huongquygiang

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
23/4/14
Bài viết
44
Điểm thành tích
8
Kính gửi các bạn!
Tập hợp Luật xây dựng 2014 và 05 nghị định (32, 37, 44, 46, 59) trong 1 file duy nhất để dễ tra cứu (file .doc) và in ra (file .pdf). Cả 2 file đều có kèm mục lục nhé.
Cảm ơn anh đã chia sẻ tài liệu quý báu, Hơi tham lam 1 tý nhưng anh có làm file luật đấu thầu +nghị định hướng dẫn luôn không ạ? em cảm ơn anh
 

longriver28284

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
11/3/09
Bài viết
31
Điểm thành tích
33
Tuổi
38
Cảm ơn anh đã chia sẻ tài liệu quý báu, Hơi tham lam 1 tý nhưng anh có làm file luật đấu thầu +nghị định hướng dẫn luôn không ạ? em cảm ơn anh
Có luôn bạn nhé, hihi.
 

File đính kèm

huongquygiang

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
23/4/14
Bài viết
44
Điểm thành tích
8
Cảm ơn anh :D :D nhưng mà quan trọng là cái phụ lục ở đầu đề mình dễ tra cứu ấy anh :oops::oops:
 

hamhochoi1

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
1/7/14
Bài viết
13
Điểm thành tích
3
Nếu file word thì bạn vào menu View-->Document Map để hiện mục lục ở bên trái, tiện hơn mục lục ở đầu đề nhiều.
Cho mình hỏi nếu ở fiel PDF thì làm thế nào mà lọc ra tìm cho rễ đọc như phần LXD và 5 NĐ như trên bạn trình bày
- Bạn HD gửi qua địa chỉ Mail là LO.CHUNG4@GMAIL.COM xin nhận được hồi âm sớm của bạn, chân thành cảm ơn.
 

letungduong

Thành viên có triển vọng
Tham gia
13/9/13
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quyđịnh chi tiếtmộtsốnội dung về quy hoạch xây dựng thay thế cho nghị định
ž08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 bản word cho dễ tra sử dụng nhé ( đã làm styles)
VÀ THÔNG TƯ 07/2008/TT-BXD HƯỚNG DẪN LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG THEO NGHỊ ĐỊNH 08/2005/NĐ-CP
 

File đính kèm

Chỉnh sửa cuối:

letungduong

Thành viên có triển vọng
Tham gia
13/9/13
Bài viết
8
Điểm thành tích
1
nghị định 12/2009/NĐ-CP nay được thay thế bằng nghị định 59/2015/NĐ-CP
 

File đính kèm

NNVP

Thành viên rất nhiệt tình
Tham gia
8/7/10
Bài viết
281
Điểm thành tích
43
Sơ đồ tư duy giành cho các kỹ sư định giá, QLCL, TVGS, QLDA. Một ý tưởng tuyệt vời, một loại binh khí lợi hại, một công cụ với độ hiện đại cao. Ai có thể sử dụng được loại công cụ và thứ binh khí này, mình dám chắc nếu không phải là cao thủ thì phải là đại cao thủ.
 

bevuive

Thành viên mới
Tham gia
12/9/08
Bài viết
3
Điểm thành tích
3
Tuổi
34
cảm ơn anh Thế Anh sơ đồ tuy duy nghị định dễ hiểu
 

vnonline

Thành viên mới
Tham gia
30/10/18
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
Nơi ở
Viet Nam
Cám ơn anh Thế Anh. Em mới tham gia nhưng cảm thấy diễn đàn thực sự rất bổ ích. Cám ơn các ae trong diễn đàn đã đóng góp chia sẻ nhiều thông tin về lĩnh vực xây dựng.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top